پنجشنبه 11 آذر 1400   23:17:27
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 11 آذر 1400 14:29:11

معرفی استان

1390/4/6 دوشنبه
1- ویژگی های طبیعی و اقلیمی:
 
       دریای خزر:
دریا خزرحد قاره های آسیا واروپا است . چین خوردگیهای البزر ازجنوب قفقاز از باختر و فلات اوست  ( OUST) واورت ( OURT) از خاور ، این دریا راحاطه کرده اند. پیرامون دریای خزرنزدیک به 6500 کیلومتر است که 1200 کیلومترآن سواحل ایران به شمــار می آید.عمق متــــــــوسط دریای خزر 180متر و حجم آب آن نزدیک 78579 کیلومتر مکعـب است .در ازای آن به 1200 مترمی رســـد بیشترین پنهای آن 544 کیلومتر و کمترین پنهای آن 202 متـــــر است که بین شبه جیزه آشوران و دماغه کوالی واقع است به تقریب تمــام سواحل غربی خزر جنـــــوبی جنگلی وکرانه های شمالی خزر، پست وشنی است . جنـــــوب نیز وضعیت مشـــابه غرب را دارد. ازبریدگیهای مهم سواحل ایران مرداب انزلی و خلیج گرگان را میتوان نام برد.

سواحل جنوب شرقی خزر و خلیج گرگان و میانکاله در استان گلستان مهمترین محورهایی است که قابلیت های توریستی جهت استفاده از آب و روشهای   آبی برای علاقمندان دارد.

 غنی ترین ناحیه دریا ازنظر زیست ،متنوعی ازگونه های آبــــــــــزی بویژه ماهیان خاویاری در استان گلستان است در حال حاضـــــــر بیش از43% انواع ماهیان خاویاری سواحل ایران در محـــــدوده استان گلستان صید میشود.                                                 

                                 

2-وسعت و محدوده جغرافیاییاستان:                                                                        
                                                                            

استان گلستان با وسعت 22000 کیلومتر مربع که محـــــــدوده جغرافیایی آن از سمت جنوب به جنگلها و کوههای البرز و از سمت غرب به استان مازندران و از شرق به استان خراسان و از شمال به کشور ترکمنستان و آبــهای خزر منتهی میشود. 

                                                                          
 

بيشتر
.