1394/3/25 دوشنبه

 
نام و نام خانوادگی : مهندس رضا دهدشتی زاده

کارشناس آزمایشگاه صنایع غذایی  کارشناس امور صادرات و واردات / رئیس اداره استانداردو تحقیقات صنعتی خرمشهر و آبادان /مدیر کل استاندارد استان خوزستان

مدیر کل استاندارد استان گلستان

میزان سابقه کاری : 21 سال

رشته تحصیلی : کشاورزی

میزان تحصیلات : فوق لیسانس