1390/3/22 یکشنبه
روند شکل گيري اداره کل استاندارد استان گلستان:

درسال 1373 بدنبال استقلال جمهوري هاي سابق اتحاد جماهيرشوروي که منجربه برقراري ارتباطات گسترده بازرگاني بين ايران واين کشورها گرديد واين کشورها ضرورت تاسيس نمايندگي استاندارد درمنطقه گرگان وگنبد براي پاسخگويي به نياز روزافزون صادرکنندگان درزمينه صدورگواهينامه هاي صادراتي وکنترل کالاهاي مشمول استاندارد اجباري براي صادرات وواردات احساس گرديد به همين منظور درمحل اطاق بازرگاني وصنايع معادن گرگان دفتري دراختيار اداره کل استاندارد وتحقيقات صنعتي مازندران قرارداده شد اين دفترکه درواقع شعبه استاندارد مازندران در گرگان بود علاوه ير انجام وظيفه فوق بازديد و نمونه برداري از واحدهاي توليدي تحت پوشش را نيز انجام مي داد.

  در سال 1375 به منظور سهولت در انجام کار و ارائه خدمات بهتر به صادرکنندگان و واردکنندگان دفتراستاندارد به پايانه صادراتي گرگان منتقل ود رهمان سال ساختماني درمحل ورود پايانه گرگان اجاره وباجذب پرسنل جديد وتجهيزآزمايشگاه امکان آزمون تعدادي ازآزمايشگاه امکان آزمون تعدادي ازکالاهاي صادراتي نيز فراهم گرديد.اين روند تاپان سال 1376 ادامه داشت تااينکه درسال 1377 باانتزاع استان گلستان ازمازندران شعبه مذکوربه اداره کل استاندارد وتحقيقات صنعتي گلستان تغييرنام يافت ودرنهايت دربهارسال 1378 باخريد ساختمان فعلي واقع درخيايان ملاقاتي به اين مکان منتقل گرديد.اين اداره کل دربدو تاسيس فعاليت خودراباامکانات آزمون تعدادي ازکالاهاي صادراتي (عمدتا صنايع غذايي وکشاورزي) آغاز نمود. درحال حاضر تعداد پرسنل تعداد پرسنل شاغل دراين اداره کل 25 نفر ( شامل 17 کارشناس دررشته هاي مختلف) مي باشد. ضمن اينکه باتلاش فراوان وهمت مسئولان ستادي درموسسه استاندارد وياري مسئولين استاني باتجهيزات آزمايشگاههاي صنايع غذايي وکشاورزي ميکروبيولوژي بسته بندي وسلولزي مهندسي پزشکي انگ فلزات گرانبها وآزمايشگاههاي ثابت وسيار اوزان ومقياسها امکان آزمون تقريبا تمامي کالاهاي توليدي استان فراهم شده است.وظايف و مسئوليتهاي اداره کل :                                                                     

وظايف ومسئوليتهاي موسسه استاندارد براساسا قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران واصلاحيه هاي بعدي مصوب بهمن ماه1371 وخرداد 1376 بشرح زير است:

 

1-  تعيين تدوين ونشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي درکشور به استثناء مواد دارويي.

 

2- انجام تحقيقات کاربردي به منظور تدوين استاندارد بالابردن کيفيت کالاهاي توليد داخلي کمک به بهبود روشهاي توليد وکارآئي صنايع.

 

3-  ترويج استانداردهاي ملي.

 

4- نظارت براجراي استانداردهاي اجباري.

 

5-  کنترل کيفيت کالاهاي وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجبار ي به منظور حمايت ازمصرف کنندگان و توليدکنندگان داخلي و  جلوگيري ازورود کالاهاي نامرغوب خارجي.

 

6- کنترل کالاهاي صادراتي مشمول استاندارداجباري وجلوگيري ازصدورکالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت باکالاهاي مشابه خارجي وحفظ بازارهاي بين المللي.

 

7- ترويج سيستم بين المللي يکاها (SI) به عنوان سيستم رسمي اوزان ومقياسها درکشور وکاليبره کردن وسايل سنجش.

 

8- آزمايش وتطبيق نمونه کالا با استانداردهاي مربوطه،هعلام مشخصات واظهار نظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم.