گزارش تصویری بيشتر

برگزاری نشست مجازی روابط عمومی های سازمان ملی استاندارد

🟥این نشست با حضور مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران و مسئولین روابط عمومی استاندارد کشور برگزار شد. مسئول روابط عمومی استاندارد گلستان با مشارکت در این نشست مجازی، ضمن یادآور شدن ضرورت تغییر بستر و روش برنامه های تعریف شده فرهنگی از حضوری به فیزیکی برای سال ۱۴۰۰ و تا بازگشت شرایط اجتماعی به حالت عادی، خواستار تلاش سازمان ملی استاندارد برای تغییر ساختار روابط عمومی به نحو مثبت و توسعه آن شد.

برگزاری نشست مجازی روابط عمومی های سازمان ملی استاندارد
1400/1/15 یکشنبه